1. Hem
  2. /
  3. DMCA-meddelande

DMCA-meddelande

DMCA

INGEN DEL AV DENNA WEBBPLATS MÅSTE REPRODUKTERAS ELLER Sändas i någon form eller på något sätt, mekanisk, elektriskt eller annat, inklusive fotokopiering och inspelning, eller genom någon lagring och returrätt, eller skickas via e-post eller användes i någon ÖVRIGT MODER UTAN DEN EXPRESSA FÖRE SKRIFTLIGA GODKÄNNANDE AV WEBSITE ÄGAREN.

Denna webbplats FOL.sale, inklusive all text, HTML, skript och bilder är upphovsrättsskyddade. Alla rättigheter är reserverade över hela världen. Detta upphovsrättsmeddelande gäller alla som besöker denna webbplats, dess produkter och/eller tjänster, och inkluderar alla besökare på denna webbplats.

Detta meddelande utesluter nedladdning och tillfällig cachning av denna webbplats på en persondator för följande uttryckliga syften:

– Tittar på denna webbplats
– Tillgång till och nedladdning av all information som tydligt är markerad som reproducerbar

Detta meddelande är endast i informationssyfte och ska tolkas som, och det är inte heller avsett att vara juridisk rådgivning. Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts eller gjorts intrång, eller om en anmälan om intrång har lämnats in mot dig, sök omedelbart juridisk rådgivning för ett professionellt juridiskt yttrande.

DMCA-bestämmelser

Digital Millennium Copyright Act från 1998, som finns i 17 USC § 512 ("DMCA"), ger regressrätt för ägare av upphovsrättsskyddat material som anser att deras rättigheter enligt USA:s upphovsrättslagstiftning har kränkts på Internet.

Enligt DMCA kan den bona fide ägaren av upphovsrättsskyddat material som i god tro tror att deras upphovsrätt har gjorts intrång kontakta inte bara den person eller enhet som gör intrång i deras upphovsrätt, utan kan också kontakta den utsedda agenten för en Internetleverantör (“ ISP”) för att rapportera påstådda intrång i skyddade verk, när sådana påstådda intrång förekommer på sidor som finns i Internetleverantörens system.

Vid mottagande av ett korrekt inlämnat klagomål enligt DMCA kommer ägaren och/eller internetleverantören för denna webbplats att blockera åtkomst till det påstådda intrångsmaterialet. Webbplatsägaren och/eller internetleverantören kommer att vidarebefordra en kopia av meddelandet om påstådda upphovsrättsintrång till den påstådda intrångsmannen.

Den som i god tro tror att ett meddelande om upphovsrättsintrång felaktigt har lämnats in mot dem, kan skicka ett bestridande till webbplatsägaren och/eller ISP:n.

Ägaren till denna webbplats och Internetleverantören är förpliktigade att följa internationell handelslag, internationell handelspraxis och alla lagar i USA, inklusive USA:s upphovsrättslagar.

Meddelande om påstådda upphovsrättsintrång

Se 17 USC § 512(c)(3) för detaljer om den information som krävs enligt lag för giltig anmälan.

För att lämna in ett meddelande om intrång till antingen ägaren av denna webbplats eller Internetleverantören, måste du tillhandahålla ett skriftligt meddelande som anger de punkter som anges nedan. Du kommer att vara ansvarig för skador (inklusive skadestånd, kostnader och advokatarvoden) om du på ett väsentligt sätt felaktigt framställer att webbplatsen eller en webbsida gör intrång i din upphovsrätt. Om du inte är säker på om visst material av ditt material är skyddat av upphovsrättslagar, föreslår vi att du först kontaktar en advokat.

Skicka DMCA-meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång till admin@fol.sale

För att påskynda vår förmåga att behandla din förfrågan, använd följande format (inklusive avsnitt nummer):

1. Identifiera i detalj det upphovsrättsskyddade verk som du anser har gjorts intrång på.

2. Identifiera materialet som du hävdar gör intrång i det upphovsrättsskyddade verket som anges i #1 ovan. Du måste inkludera webbadressen/adresserna (dvs. platserna för sidan eller sidorna som innehåller det påstådda intrångsmaterialet. Du måste också inkludera en beskrivning av det specifika innehåll som du hävdar gör intrång i din upphovsrätt.

3. Tillhandahåll information som rimligen är tillräcklig för att webbplatsägaren ska kunna kontakta dig. Minst en e-postadress och ett telefonnummer krävs.

4. Inkludera följande uttalande: ”Jag svär, under straff för mened, att informationen i anmälan är korrekt och att jag är upphovsrättsinnehavare eller har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks. Jag bekräftar också att jag som upphovsrättsinnehavare har en god tro på att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är godkänt av mig, min agent eller lagen. ”

5. Upphovsrättsinnehavarens underskrift eller en person som är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning måste inkluderas. Du kan skicka ditt meddelande via e-post förutsatt att sådant meddelande innehåller en korrekt elektronisk signatur. Signaturen eller den elektroniska signaturen måste vara upphovsrättsinnehavarens, eller en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren, av en exklusiv upphovsrätt som påstås ha gjorts intrång.

Motanmälan till påstådda upphovsrättsintrång

Observera att USA:s upphovsrättslagstiftning ger betydande straff för ett falskt bestridande som lämnas in som svar på ett meddelande om upphovsrättsintrång.

Följaktligen, om du inte är säker på om visst material av ditt material är skyddat av upphovsrättslagar, föreslår vi att du först kontaktar en advokat för ett professionellt juridiskt yttrande.

Om ett meddelande om upphovsrättsintrång har lämnats in till webbplatsens ägare och/eller internetleverantören mot dig, kommer ägaren och/eller internetleverantören att försöka meddela dig och förse dig med en kopia av meddelandet om upphovsrättsintrång.

Om du i god tro tror att du har blivit felaktigt anklagad kan du lämna in ett bestridande till webbplatsens ägare och/eller internetleverantören.

Om webbplatsens ägare och/eller internetleverantören får ett giltigt bestridande, föreskriver DMCA att den borttagna eller blockerade informationen kommer att återställas eller att åtkomsten kommer att återaktiveras.

Webbplatsägaren och/eller Internetleverantören kommer att ersätta det borttagna materialet och upphöra att inaktivera åtkomsten till det inom minst 10 eller mer än 14 arbetsdagar efter mottagandet av bestridandet, såvida inte webbplatsägaren och/eller ISP:n först tar emot meddelande från den klagande parten om att en sådan klagande part har väckt talan för att begära ett domstolsbeslut för att hindra den påstådda intrångsmannen från att delta i kränkande verksamhet relaterad till materialet på denna webbplats, FOL.sale.

Meny
fel: Upphovsrättsintrång kommer att rapporteras!